Privacybeleid

Hier vindt u het meest recente algemene privacybeleid van Telealarm Europe GmbH: Download

 

Privacyverklaring

De volgende informatie geeft u als gebruiker van onze website een beknopt overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is degene die direct of indirect, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon uitdrukken, geïdentificeerd kan worden.

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere entiteit die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke is te vinden onder I.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

TeleAlarm Europe GmbH
Herzstrasse 2
04329 Leipzig
Telefoon: +49 (0) 341 271 57 80
E-mail: dataprotectie@telealarm.com

II. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Advocaat Marion Albrecht
activelaw Offenhausen.Wolter PartmbB
Hans-Böckler-Allee 26
30173 Hannover
Telefoon: 0511 547 47 0
E-mail: datenschutz@activelaw.de

III. Algemeen over gegevensverwerking

 1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens Wij verzamelen en gebruiken in principe alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is voor het leveren van een functionerende website en onze inhoud en diensten. De verzameling en het gebruik van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften.
 2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Voor zover wij toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6, lid 1, onder b, van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die wij zijn onderworpen, dient artikel 6, lid 1, onder c, van de AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking nodig is ter bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

 1. Gegevenswissing en bewaartermijn Uw persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Opslag kan ook plaatsvinden als dit is voorzien door de Europese of nationale wetgever in verordeningen, wetten of andere voorschriften waar wij aan zijn onderworpen. Gegevens worden ook geblokkeerd of gewist als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

IV. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

 1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking Bij elk bezoek aan onze internetpagina worden automatisch gegevens en informatie verzameld van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

Informatie over het type browser en de gebruikte versie De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

 1. Juridische basis voor gegevensverwerking De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.
 2. Doel van gegevensverwerking De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie worden opgeslagen.

Het opslaan in logbestanden gebeurt om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien dienen de gegevens ons om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologische systemen te waarborgen. In dit verband vindt geen evaluatie van de gegevens plaats voor marketingdoeleinden.

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigde belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

 1. Duur van opslag De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van gegevensverzameling voor het aanbieden van de website is dit het geval wanneer de respectievelijke sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of geanonimiseerd, zodat toewijzing aan de oproepende client niet langer mogelijk is.

 1. Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de internetpagina. Daarom is er geen bezwaarmogelijkheid voor u.

V. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke reeks tekens die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

We gebruiken technisch noodzakelijke cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser kan worden geïdentificeerd, zelfs na een paginawissel.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

Taalinstellingen Daarnaast gebruiken we op onze website cookies die de analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken.

Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

Ingevoerde zoektermen De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden gepseudonimiseerd door technische maatregelen. Het is daarom niet langer mogelijk om de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming verkregen voor de verwerking van persoonlijke gegevens die voor dit doel worden gebruikt. In dit verband wordt ook verwezen naar deze privacyverklaring.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG, indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

c) Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor u te vergemakkelijken. Sommige functies van onze internetpagina kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel kan worden herkend.

De met technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Het gebruik van analysecookies dient om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door de analysecookies kunnen we begrijpen hoe de website wordt gebruikt en zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.

In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

d) Duur van opslag, bezwaar en verwijderingsmogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze website verzonden. Daarom heeft u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

VI. E-mailcontact

 1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website is contact mogelijk via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonsgegevens die via e-mail worden verzonden, opgeslagen.

In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de correspondentie.

 1. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden bij het sturen van een e-mail is Artikel 6, lid 1, sub f AVG. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, vormt Artikel 6, lid 1, sub b AVG een aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking.

 1. Doel van gegevensverwerking

In het geval van contact via e-mail is ook het gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens hieraan verbonden.

De overige persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

 1. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor persoonlijke gegevens uit het invoerveld van het contactformulier en die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer de desbetreffende correspondentie met u is beëindigd. De correspondentie wordt als beëindigd beschouwd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgelost.

De tijdens het verzendproces verzamelde persoonlijke gegevens worden uiterlijk na een periode van zeven dagen verwijderd.

 1. Bezwaar en verwijderingsmogelijkheid U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. Als u contact met ons opneemt via e-mail, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. In dat geval kan de correspondentie niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen als onderdeel van het contact worden in dat geval verwijderd.

VII. Nieuwsbrief

Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website is het mogelijk om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoerveld aan ons doorgegeven.

Uw e-mailadres, voornaam en achternaam, het bedrijf waarvoor u werkt en gegevens over de taal en herkomst worden doorgegeven.

Bovendien worden de volgende gegevens verzameld:

IP-adres van de oproepende computer Datum en tijdstip van registratie Apparaatinformatie, besturingssysteem Browser-ID Informatie over de applicatie waarmee u uw e-mails leest Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens de aanmeldingsprocedure en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

We gebruiken voor het verzenden van onze nieuwsbrief Mailchimp van The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (Mailchimp). Dit stelt ons in staat om direct contact te hebben met abonnees. Daarnaast analyseren we uw gebruiksgedrag om ons aanbod te optimaliseren. Hiervoor geven we de hierboven genoemde gegevens door aan Mailchimp.

Mailchimp is ontvanger van uw persoonlijke gegevens en treedt op als gegevensverwerker voor ons wat betreft het verzenden van onze nieuwsbrief.

Mailchimp heeft deze gegevens nodig om de veiligheid en betrouwbaarheid van de systemen te waarborgen, de naleving van de gebruiksvoorwaarden te handhaven en misbruik te voorkomen. Daarnaast worden er prestatiegegevens geanalyseerd, zoals de bezorgstatistieken van e-mails en andere communicatiegegevens. Deze informatie wordt gebruikt om gebruiks- en prestatie statistieken van de diensten te genereren.

Mailchimp verzamelt ook informatie uit andere bronnen over u. In een niet nader gespecificeerde periode en omvang worden persoonlijke gegevens verzameld via sociale media en andere derde partijen voor gegevens. We hebben geen invloed op dit proces.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is Artikel 6, lid 1, sub a AVG.

Doel van gegevensverwerking Het verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te kunnen verzenden.

Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens tijdens het aanmeldingsproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

Duur van opslag De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De overige persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens.

VIII. Registratie

Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren met vermelding van persoonsgegevens. De gegevens worden ingevoerd in een invoerveld en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt. De volgende gegevens worden verzameld in het kader van het registratieproces:

Voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord en klantnummer.

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Het IP-adres van de gebruiker

(2) Datum en tijd van registratie

Tijdens het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker verkregen voor de verwerking van deze gegevens.

Juridische basis voor gegevensverwerking De juridische basis voor de verwerking van gegevens is, indien de gebruiker toestemming heeft gegeven, artikel 6, lid 1, onder a AVG.

Doel van gegevensverwerking Registratie van de gebruiker is vereist voor het beschikbaar stellen van bepaalde inhoud en diensten op onze website.

Bewaartermijn De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Dit is het geval voor de gegevens die zijn verzameld tijdens het registratieproces wanneer de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd, of voor de gegevens die zijn verzameld tijdens het registratieproces om een contract uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Zelfs na afloop van het contract kan er nog steeds een verplichting zijn om persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid om uw registratie te annuleren. De over u opgeslagen gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

IX. Rechten van de betrokkene

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten jegens de verwerkingsverantwoordelijke:

 1. Recht op informatie

U kunt van ons bevestiging vragen of persoonsgegevens die u betreffen door ons worden verwerkt.

In geval van dergelijke verwerking kunt u van ons de volgende informatie verlangen:

de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt; de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt; de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt; de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die u betreffen, of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn; het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de persoonsgegevens die u betreffen, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen dergelijke verwerking; het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4 AVG en, in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. U heeft het recht om te eisen dat persoonsgegevens die u betreffen naar een derde land of naar een internationale organisatie worden overgedragen. In dit verband heeft u het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG met betrekking tot de overdracht.

 1. Recht op rectificatie

U heeft het recht om van ons rectificatie en/of aanvulling te verkrijgen indien de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. Wij zullen de rectificatie onverwijld uitvoeren.

 1. Recht op beperking van de verwerking

In de volgende gevallen kunt u vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens weigert en in plaats daarvan vraagt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens; wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor de uitoefening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG en het nog niet vaststaat of onze legitieme belangen zwaarder wegen dan de uwe. Indien de verwerking van de persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. worden verwerkt.

Indien de beperking van de verwerking volgens de bovengenoemde voorwaarden wordt beperkt, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

 1. Recht om te worden vergeten a) Plicht om te verwijderen

U heeft het recht om van ons te verlangen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld worden verwijderd, en wij zijn verplicht deze gegevens onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. U trekt uw toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, of artikel 9, lid 2, onder a, AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking. U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG bezwaar tegen de verwerking. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt. Het wissen van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, AVG. b) Informatie aan derden

Hebben wij de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar gemaakt en zijn wij overeenkomstig artikel 17, lid 1, AVG verplicht om deze te wissen, dan treffen wij redelijke maatregelen, ook van technische aard, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht om te worden vergeten bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen, of om een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is gedelegeerd; om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h en i, en artikel 9, lid 3, AVG; voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, voor zover het recht op gegevenswissing waarschijnlijk onmogelijk is of ernstig wordt bemoeilijkt of de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 1. Recht op kennisgeving

Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking jegens ons heeft ingeroepen, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredig veel moeite kost.

U heeft het recht om op de hoogte te worden gebracht van deze ontvangers.

 1. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Bovendien heeft u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits

de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, AVG of artikel 9, lid 2, onder a, AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, AVG, en de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde processen. Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens die u betreffen, rechtstreeks van de ene verantwoordelijke aan de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

 1. Recht van bezwaar

U heeft het recht om om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen, die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f AVG, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u betreffen niet langer, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonsgegevens die u betreffen worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht Richtlijn 2002/58/EG – uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 1. Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Door de intrekking van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking niet aangetast.

 1. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd een andersluidend administratief of gerechtelijk rechtsmiddel heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de beweerde inbreuk heeft, indien u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de stand van zaken en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel krachtens artikel 78 AVG.

X. Informatie over gegevensbescherming voor tools van derden en plug-ins

De meeste diensten van derden die op onze website worden gebruikt, worden geleverd door bedrijven die in de Verenigde Staten zijn gevestigd.

Wij wijzen erop dat volgens het eerdere standpunt van het Europees Hof van Justitie geen passend beschermingsniveau bestond voor de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten nadat de destijds geldende adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie, bekend als het Privacy Shield, door het Europees Hof van Justitie was vernietigd.

In juli 2023 is echter een nieuwe adequaatheidsbeslissing van de Europese Commissie vastgesteld.

Hierin wordt bepaald dat de Verenigde Staten een passend beschermingsniveau waarborgen, vergelijkbaar met dat van de Europese Unie, voor persoonsgegevens die vanuit de EU naar Amerikaanse bedrijven worden overgedragen binnen het nieuwe kader. Amerikaanse bedrijven kunnen zich aansluiten bij het EU-VS-gegevensbeschermingskader door zich te verbinden tot naleving van gedetailleerde gegevensbeschermingsverplichtingen, waaronder bijvoorbeeld de verplichting om persoonsgegevens te verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en om de bescherming te handhaven wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.

Als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) of voor de doorgifte van gegevens daar naartoe, gebruiken de door ons gebruikte derde partijen door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen (artikel 46, leden 2 en 3, AVG). Deze clausules verplichten bedrijven om het EU-niveau van gegevensbescherming te handhaven bij de verwerking van relevante gegevens, zelfs buiten de EU. Deze clausules zijn op hun beurt gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie.

Als u in principe geen cookies wilt hebben, kunt u uw browser zo instellen dat u altijd wordt geïnformeerd wanneer er een cookie wordt ingesteld. U kunt dan beslissen of u het cookie toestaat of niet.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de trackingdienst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

Het gebruik van de Google-diensten vereist uw toestemming. Deze verkrijgen we voordat de dienst wordt gebruikt via onze cookie-pop-up. Deze toestemming vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, AVG.

Google verwerkt gegevens, ook in de Verenigde Staten. Als u meer wilt weten over hoe uw gegevens worden verwerkt, raden we u aan het privacybeleid te lezen op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Analytics verzamelt gegevens over de acties van gebruikers op onze website.

Met de rapporten die we van Google Analytics ontvangen, kunnen we onze prestaties op onze website beter afstemmen op de behoeften van gebruikers. Om Google Analytics te laten werken, wordt een trackingcode in de code van onze website ingebed. Als u onze website bezoekt en instemt met het gebruik ervan, registreert deze code verschillende acties die u op onze website uitvoert. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens naar de Google Analytics-servers verzonden en daar opgeslagen. Google Analytics genereert een willekeurige, unieke ID met behulp van een trackingcode die is gekoppeld aan uw browsercookie. Wanneer u onze website opnieuw bezoekt, wordt u bijvoorbeeld herkend als een terugkerende gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met onze gebruikers-ID opgeslagen. Hierdoor kunnen we pseudonieme gebruikersprofielen analyseren. Google verwerkt deze gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag (doelgroeprapporten, advertentierapporten, acquisitierapporten, gedragsrapporten, conversierapporten, realtime rapporten).

LinkedIn Plugin

LinkedIn is een zakelijk netwerk waarmee leden zakelijke contacten kunnen leggen. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Het gebruik van de LinkedIn-invoegtoepassing vereist uw toestemming. Deze verkrijgen we voordat de invoegtoepassing wordt gebruikt via onze cookie-pop-up. Deze toestemming vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, AVG.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die LinkedIn-invoegtoepassingen bevat, wordt een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de LinkedIn-server. LinkedIn ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de knop “Aanbevelen” van LinkedIn klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw LinkedIn-profiel. Hierdoor kan LinkedIn het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Laatste nieuws over TeleAlarm

Mis geen informatie of technische updates door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Certificates
tuevsued_transparent
Ontwikkeling, productie, verkoop en klantenservice van elektronische beveiligings- en telecommunicatiesystemen

ISO 9001:2015

WDTM Personenalarmering JPG
WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering