Algemene voorwaarden

Uitgegeven door TeleAlarm Europe GmbH
Toepasbaar in het zakelijk verkeer met ondernemers, met publiekrechtelijke rechtspersonen en met rechtspersonen van publiekrechtelijke investeringen. Stand per 07/2023.

PDF Download

 

1. Algemeen
1.1 Voor onze leveringen gelden uitsluitend de onderstaande voorwaarden. Tegengestelde voorwaarden of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden gelden niet, tenzij door ons uitdrukkelijk is ingestemd met hun geldigheid. De onderstaande voorwaarden gelden ook wanneer wij de levering aan de afnemer zonder voorbehoud uitvoeren terwijl wij op de hoogte zijn van tegengestelde voorwaarden of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de kant van de afnemer.
1.2 Mondelinge overeenstemmingen voorafgaande of tijdens het afsluiten van de verkoopovereenkomst worden pas geldig als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Neemt de afnemer ons aanbod niet binnen twee weken aan, dan zijn wij gerechtigd dit aanbod in te trekken.
1.4 Kostenschattingen zijn niet bindend en verplichtend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.5 Deze voorwaarden gelden tot aan het in werking treden van onze nieuwe leveringsvoorwaarden tevens voor alle toekomstige leveringen aan de afnemer.

 

2. Prijzen
2.1 De berekening geschiedt op grond van de op het tijdstip van de levering geldende catalogusprijs, vermeerderd met de omzetbelasting. Berekening van de omzetbelasting blijft alleen achterwege in gevallen waarin aan de voorwaarden van een verlegging van de belastingplicht is voldaan door leveringen naar het buitenland.
2.2 Als er geen bijzondere overeenkomst is gesloten, gelden de prijzen voor het geleverde product vrachtvrij tot vervoerder (DDP; Incoterms® 2010) met uitzondering van de verpakking.
2.3 Wij behouden ons het recht voor onze prijzen redelijkerwijs aan te passen indien zich na afsluiting van de verkoopovereenkomst kostenstijgingen of –dalingen hebben voorgedaan, in het bijzonder op grond van veranderingen van loonkosten, bijv. ten gevolge van CAO’s, of van veranderingen in de prijs van materialen. Deze veranderingen zullen wij op verzoek van de afnemer toelichten.
2.4 Levering van reserveonderdelen en de kosten voor het terugsturen van gerepareerde producten geschieden tegen betaling van een gepaste vergoeding voor de verzend- en verpakkingkosten, bovenop de vergoeding van de door ons verrichte dienstverlening, tenzij deze kosten door de productgarantie worden gedekt.

 

3. Levering, levertermijn en vertraging
3.1 Het ingaan en nakomen van de overeengekomen levertermijnen verplichten de afnemer tot medewerking, met de tijdige overdracht van documentatie, toestemmingen, onderzoeken, akkoorden en het nakomen van betalingsverplichtingen door de afnemer. Als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, zullen de levertermijnen overeenkomstig verlengd worden; dit geldt niet indien uitsluitend de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging.
3.2 Berust het niet nakomen van levertermijnen op overmacht en andere (ver)storingen waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden, bijv. oorlog, terroristische aanslagen, in- en uitvoerbeperkingen – ook dergelijke beperkingen die toeleveranciers treffen – dan worden de overeengekomen levertermijnen met de tijdsduur van de (ver)storing verlengd. Dit geldt ook in het geval van maatregelen door arbeidsconflicten die ons of onze leveranciers betreffen.
3.3 Indien vertragingen in onze levertermijnen optreden, dan dient de afnemer op ons verzoek binnen redelijke termijn aan te geven of hij de levering nog wil ontvangen of dat hij andere wettelijke rechten laat gelden.
3.4 Bij vertragingen van de levering kan de afnemer in het kader van de wettelijke overeenkomsten alleen dan van deze overeenkomsten afzien als wij voor de vertraging verantwoordelijk zijn.
3.5 Voor schadevergoeding van de afnemer wegens vertraging van de levering gelden de bepalingen onder paragraaf 9.
3.6 Indien de afnemer in gebreke blijft bij het in ontvangst nemen van de levering of zijn medewerkingsplicht anderszins niet nakomt door nalatigheid, dan behouden wij ons het recht voor om de daardoor ontstane schade met inbegrip van bijkomende kosten tot een hoogte van 0,5 % van de prijs van de onderdelen van de levering als genoegdoening in rekening te brengen. Het staat beide partijen van de koopovereenkomst vrij om hogere of lagere extra kosten op te voeren. Andere aanspraken wegens vertraging van het in ontvangst nemen van leveringen zijn onverminderd geldend.
3.7 Gedeeltelijke leveringen en daarbij behorende rekeningen zijn toelaatbaar, mits deze met de afnemer zijn overeengekomen.

 

4. Risico-overdracht
4.1 De levering geschiedt vrachtvrij tot vervoerder (DDP; Incoterms® 2010), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Op verzoek en ten koste van de afnemer worden leveringen door ons voor de gebruikelijke transportrisico’s verzekerd.

 

5. Klachten en reclamaties
5.1 Duidelijke gebreken aan het product kunnen door de afnemer in een periode van ten hoogste 15 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden gereclameerd. De bij de zending geleverde verpakkingsbrief dient samen met adres- en productetiketten voor reclamatie te worden opgestuurd. Andere gebreken kunnen door de afnemer worden gereclameerd door deze direct na het constateren ervan schriftelijk te melden.
5.2 In alle gevallen worden reclamaties afgehandeld op grond van het tijdstip van ontvangst door ons van de schriftelijke reclamatie.
5.3 Indien een reclamatie ten onrechte is ingediend, behouden wij ons het recht voor om van de afnemer een vergoeding voor de daardoor ontstane uitgaven te vragen, tenzij de afnemer kan aantonen dat hem geen schuld wegens het indienen van een onterechte reclamatie kan worden verweten.
5.4 Indien een reclamatie wegens gebreken aan het product niet tijdig wordt ingediend, kan geen beroep worden gedaan op garantiebepalingen.

 

6. Ontvangst
De afnemer mag niet weigeren om een levering wegens onbeduidende gebreken in ontvangst te nemen.

 

7. Gebreken en aansprakelijkheid
7.1 Reclamaties wegens gebreken aan het geleverde product zijn na 12 maanden verjaard. Deze bepaling geldt niet in gevallen waarin de wet volgens § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bouwwerken en zaken voor bouwwerken), § 479 Abs. 1 (Recht van verhaal) en § 634a (Bouwkundige gebreken) van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) langere verjaringstermijnen voorschrijft.
7.2 De verjaringstermijn voor gebreken treedt in
a) bij producten uit de voertuig- en motorenbranche op het tijdstip waarop het product in gebruik wordt genomen, te weten bij nieuw aangekochte producten bij de eerste registratie, in andere gevallen bij de inbouw, doch op zijn hoogst 6 maanden na aflevering van het product (Risico- overdracht);
b) in alle overige gevallen bij aflevering van het product (Risico- overdracht).
7.3 In het geval van constatering van een gebrek binnen de verjaringstermijn, waarvan de oorzaak al bij de risico-overdracht bekend was, kunnen wij het gebrek naderhand op een door ons gewenst tijdstip verhelpen of een product zonder gebreken toesturen.
7.4 Door het naderhand verhelpen of repareren van gebreken gaat de verjaringstermijn niet opnieuw in.
7.5 Indien een reparatie naderhand niet voldoet, kan de afnemer – onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding – in overeenstemming met wettelijke bepalingen de koopovereenkomst verbreken of de vergoeding verlagen.
7.6 Aanspraken van de afnemer wegens extra kosten als gevolg van een noodzakelijke reparatie naderhand, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, worden volgens de daarbij geldende wettelijke bepalingen afgehandeld. Ze vervallen echter wanneer deze extra kosten ontstaan doordat het product van de levering naderhand is verplaatst naar een andere plaats dan het adres van de afnemer, tenzij deze verplaatsing in overeenstemming is met het geëigend gebruik van het product.
7.7 Aanspraken wegens reparaties zijn niet mogelijk bij slechts onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen staat van het product of bij slechts onbeduidende beperkingen in de bruikbaarheid van het product. Verdergaande rechten blijven hierdoor onbelet.
7.8 Tot eventuele gebreken behoren niet:
– gebruikelijke slijtage;
– gebreken of beschadigingen aan/van het product die na risico- overdracht zijn ontstaan door de onoordeelkundige omgang met of opslag of opstelling van het product, door het veronachtzamen van montage- en       bedieningsvoorschriften of door een te hoge belasting of door overmatig gebruik;
– gebreken of beschadigingen aan/van het product die zijn ontstaan door overmacht, met name invloeden van buitenaf die niet in de koopovereenkomst zijn voorzien, of die zijn ontstaan door een gebruik dat niet onder het in de koopovereenkomst voorziene of gewoonlijke gebruik valt;
– niet-reproduceerbare softwarestoringen.
Aanspraken wegens gebreken aan/van het product vervallen wanneer het product is aangepast door derden of door het inbouwen van onderdelen van vreemde herkomst, tenzij de gebreken geen verband houden met deze aanpassingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die berusten op constructies of het gebruik van materialen die door of in opdracht van de afnemer zijn aangebracht.
7.9 Aanspraken op schadeloosstelling van de afnemer door ons zijn slechts geldig voor zover de afnemer geen afspraken met derden heeft gemaakt die de wettelijke garantiebepalingen overschrijden, bijv. kosteloze
reparaties.
7.10 Aanspraken op grond van gebreken, met inbegrip van eisen tot schadeloosstelling, vervallen indien de afnemer deze gebreken heeft laten repareren door een door ons niet erkende werkplaats/reparateur.
7.11 De paragrafen 7.3, 7.6 en 7.7 vervallen in het geval dat ons product aanwijsbaar zonder verwerking of inbouw in een ander product door de afnemer aan een verbruiker is doorverkocht.
7.12 Onze plicht tot het uitkeren van schadeloosstelling en betaling van gemaakte kosten in de zin van § 284 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) met betrekking tot gebreken is voor het overige ondergebracht in paragraaf 9. Verdergaande of andere als de in paragraaf 7 geregelde aanspraken van de afnemer met betrekking tot gebreken vervallen.
7.13 Voor wettelijke schade die niet wordt gedekt door de schending van rechten van derden, gelden de bepalingen in deze paragraaf 7.

 

8. Naburige rechten en eigendomsrechten
8.1 Voor de schending van naburige rechten in het zakelijke verkeer en van het industrieel eigendomsrecht van derden (voortaan: naburige rechten) zijn wij niet aansprakelijk indien deze naburige rechten in bezit zijn van de afnemer of van een onderneming waarin de afnemer een direct of indirect meerderheidsbelang in kapitaal of stemrecht heeft of heeft gehad.
8.2 Voor schendingen van naburige rechten zijn wij niet aansprakelijk indien niet tenminste één naburig recht uit deze wettelijke groep van rechten hetzij door het Europees Octrooibureau (EOB), hetzij in de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk of de Verenigde Staten is gepubliceerd.
8.3 De afnemer dient ons direct op de hoogte te stellen van het bekend worden van (vermeende) schendingen van naburige rechten of van de daarmee in verband staande risico’s en op ons verzoek – en voor zover mogelijk – aan ons de voering van gerechtelijke procedures (en ook schikkingen) over te laten.
8.4 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen keuze naburige rechten te verwerven voor producten die deze rechten schenden of het product dusdanig aan te passen dat het deze rechten niet meer schendt, of het te vervangen door een soortgelijk product dat deze rechten niet schendt. Indien dit niet onder redelijke voorwaarden of op redelijke termijn door ons uitgevoerd kan worden, heeft de afnemer – voor zover hij het aanbrengen van veranderingen door ons mogelijk heeft gemaakt – recht op betreffende schadeloosstelling. Tot genoemde voorwaarden behoort ook ons recht tot herroeping. De bepalingen onder 7.9 gelden desbetreffend. Wij behouden ons het recht voor om de maatregelen die ons onder 8.4 lid 1 ter beschikking staan, ook dan te nemen als de schending van naburige rechten nog niet rechtsgeldig is vastgesteld of door ons is erkend.
8.5 Aanspraken van de afnemer vervallen indien hij de naburige rechten vertegenwoordigt of als hij ons bij de verdediging tegen aanspraken van derden in onvoldoende gepaste mate medewerking verleent.
8.6 Aanspraken door de afnemer vervallen verder indien de producten volgens specificatie of op aanwijzingen van de afnemer zijn vervaardigd of de (vermeende) schending van naburige rechten voortkomt uit het gecombineerde gebruik van een ander, niet van ons afkomstig voorwerp, of indien de producten op een wijze worden gebruikt die wij niet konden voorzien.
8.7 Onze plicht tot het uitkeren van schadevergoeding bij de schending van naburige rechten is ondergebracht in paragraaf 9.
8.8 Voor de verjaring van aanspraken op grond van schendingen van naburige rechten gelden desbetreffend de paragrafen 7.1 en 7.2.
8.9 Verdergaande of andere aanspraken door de afnemer dan de onder 8 geregelde aanspraken wegens schending van naburige rechten zijn uitgesloten.

 

9. Aansprakelijkheid schadevergoeding
9.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schadevergoeding en vergoeding van gemaakte kosten op grond van paragraaf § 284 BGB (voortaan:
„schadevergoeding“) wegens inbreuk op contractuele of niet-contractuele verplichtingen, uitsluitend in het geval van
(I) opzettelijk handelen of grove nalatigheid;
(II) letsel of schade aan de gezondheid als gevolg van opzet of nalatigheid;
(III) de overname van een garantie- of houdbaarheidsbepaling;
(IV) opzettelijke of nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen;
(V) dwingende aansprakelijkheid volgens de wettelijke productaansprakelijkheid of
(VI) overige dwingende aansprakelijkheden.
9.2 Schadevergoeding bij schendingen van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn evenwel beperkt tot schade die bij dit soort contracten gebruikelijk en redelijkerwijs te voorzien is, voor zover daarbij geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, of van aansprakelijkheid wegens letsel van personen en gezondheid of de overname van productaansprakelijkheid.
9.3 Verdergaande aansprakelijkheid voor schadevergoeding, zoals voorzien onder paragraaf 9, is – ongeacht de juridische status van de geldend gemaakte aanspraak – uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor aanspraken op schadevergoeding wegens schulden bij het afsluiten van het koopcontract, wegens andere contractuele schendingen of wegens vorderingen uit onrechtmatige daad op materiële schadevergoeding volgens § 823 BGB.
9.4 Voor zover onze aansprakelijkheid voor schadeloosstelling door ons is uitgesloten, geldt dit ook met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid voor schadeloosstelling van ons personeel, onze vertegenwoordigers en onze andere medewerkers.
9.5 Uit bovenstaande regeling volgt geen verandering van de bewijslast ten nadele van de afnemer.

 

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Wij behouden ons het recht van eigendom op de geleverde waren voor totdat is voldaan aan alle volgens het koopcontract jegens ons geldende en nog te gelden verplichtingen.
10.2 Voor zover onderhouds- en controlewerkzaamheden aan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende waren noodzakelijk zijn, dient de klant deze op eigen kosten tijdig uit te voeren.
10.3 De afnemer heeft het recht onze producten in het kader van hun geëigende gebruik te installeren en te verbinden. Op de na deze installatie en verbinding ontstane producten verwerven wij, in overeenstemming met onze onder paragraaf 10.1 genoemde aanspraken, het recht van mede-eigendom, dat de afnemer reeds bij deze aan ons overdraagt. De afnemer dient als secundaire verplichting van het koopcontract de onder ons mede-eigendom vallende waren kosteloos in bewaring te houden. De hoogte van ons aandeel aan mede-eigendom wordt berekend aan de hand van de waarde die ons product (het eindbedrag op de factuur plus omzetbelasting) en de door installatie of verbinding ontstane producten op het tijdstip van deze installatie of verbinding vertegenwoordigen.
10.4 De afnemer heeft het recht op wederverkoop in het normale zakelijke verkeer tegen contante betaling of onder eigendomsvoorbehoud. De afnemer draagt nu reeds alle uit de wederverkoop van ons product voortvloeiende vorderingen met secundaire rechten volledig aan ons over, ongeacht het feit dat ons product al dan niet verder is verwerkt. De overgedragen vorderingen zijn bedoeld om onze aanspraken onder 10.1 te garanderen. De afnemer heeft het recht de overgedragen vorderingen te herroepen. De rechten van de afnemer onder 10.4 kunnen wij herroepen als de afnemer verzuimt om zijn betalingsverplichtingen jegens ons op correcte wijze na te komen, een betalingsachterstand jegens ons heeft, zijn betaling stopt of als de afnemer de opening van een faillissementsprocedure of soortgelijke procedure aanvraagt voor de afhandeling van schulden over zijn vermogen. Wij kunnen de rechten vande afnemer onder 10.4 ook herroepen als zich een wezenlijke verslechtering van de vermogenspositie van de afnemer voordoet of zich dreigt voor te doen, of als de afnemer verweten wordt in gebreke te blijven of te hoge schulden te hebben.
10.5 Op ons verzoek dient de afnemer ons onverwijld te melden aan wie hij de onder ons eigendoms- of mede-eigendomsrecht vallende producten heeft doorverkocht en welke vorderingen hij door deze wederverkoop heeft, en ons op zijn kosten de gewaarmerkte certificaten met betrekking tot het afstand doen van deze vorderingen te doen toekomen.
10.6 De afnemer heeft geen recht op andere bepalingen met betrekking tot de waren die onder ons eigendomsvoorbehoud of mede-eigendom vallen. Van de verpanding van of andere wettelijke beperkingen op de ons geheel of gedeeltelijk toebehorende producten dient de afnemer ons onverwijld op de hoogte te stellen. De afnemer draagt alle kosten die ontstaan uit het opheffen van vorderingen van derden op ons voorbehoudseigendom en zekerheidsrecht en die voor het opnieuw in bezit nemen van het product gemaakt moeten worden, in zoverre deze niet door derden kunnen worden ingetrokken.
10.7 Mocht de waarde van de voor ons bestaande zekerheden de waarde van onze vorderingen in totaal met meer dan 10 % overschrijden, dan zullen wij op verzoek van de afnemer zekerheden tot de desbetreffende hoogte vrijgeven.

 

11. Herroeping
11.1 Bij contractbreuk van de afnemer, met name bij betalingsachterstanden, hebben wij, ongeacht onze aanspraak op overige contractuele en wettelijke rechten, het recht om na verloop van een redelijke termijn het koopcontract te herroepen.
11.2 Wij hebben zonder vaststelling van de verlooptermijn recht op herroeping indien de afnemer zijn betalingen heeft stopgezet of een faillissementsprocedure of soortgelijke procedure aanvraagt voor de afhandeling van schulden over zijn vermogen.
11.3 Zonder vaststelling van de verlooptermijn zijn wij eveneens tot herroeping gerechtigd indien zich
(I) een wezenlijke verslechtering van de vermogenspositie van de afnemer voordoet of dreigt voor te doen, waardoor het nakomen van betalingsverplichtingen jegens ons in gevaar komt, of indien
(II) de afnemer wordt verweten in gebreke te blijven of te hoge schulden te hebben.
11.4 De afnemer dient ons of onze vertegenwoordiger na de verklaring van herroeping onverwijld toegang te verlenen tot de onder eigendomsvoorbehoud vallende voorwerpen en deze over te dragen. Na een desbetreffend tijdige aankondiging kunnen wij de onder eigendomsvoorbehoud vallende voorwerpen op grond van de aan ons uitstaande vorderingen op de afnemer op eigen wijze te gelde maken.
11.5 Wettelijke rechten en aanspraken worden door de in paragrafen 11 aangeduide bepalingen niet beperkt.

 

12. Uitvoerbepalingen
12.1 De levering en dienstverlening (contractuele verplichtingen) staan onder het voorbehoud dat het nakomen van deze verplichtingen niet indruist tegen nationale of internationale uitvoerbepalingen, met name embargo’s of andere sanctiemaatregelen. De afnemer verplicht zich tot bekendmaking van alle informatie en documentatie die voor de uitvoer of overbrenging nodig zijn. Door vertragingen op grond van exportcontroles of toestemmingsprocedures worden de normale levertermijnen buiten werking gesteld. Indien de vereiste toestemmingen niet worden afgegeven, of indien de levering of dienstverlening niet kan worden toegestaan, wordt het koopcontract voor de betreffende producten als niet-afgesloten beschouwd.
12.2 Wij behouden ons het recht voor om het koopcontract onverwijld te annuleren als de opzegging daarvan voor ons noodzakelijk is voor het nakomen van nationale of internationale wettelijke regelgeving.
12.3 In het geval van een opzegging volgens paragraaf 12.2 vervalt onze aansprakelijkheid voor schade of andere rechten ten gunste van de afnemer.
12.4 De afnemer dient bij de overdracht van door ons geleverde goederen (hardware en/of software en/of technologie, met inbegrip van de bijbehorende documentatie, ongeacht de aard en wijze van de beschikbaarstelling daarvan) of van door ons geleverde arbeid of diensten (met inbegrip van technische ondersteuning van welke aard dan ook) aan derden in binnen- of buitenland zich te houden aan de daarop van toepassing zijnde nationale en internationale (weder)uitvoerbepalingen.

 

13. Geheimhouding
13.1 Alle van ons afkomstige zakelijke of technische informatie (met inbegrip van merknamen en logo’s op de door ons overgedragen voorwerpen of software, naast overige kennis en ervaring) dienen, mits en zolang deze niet tot het openbaar gemeengoed behoren of door ons voor wederverkoop door de afnemer zijn bestemd, tegenover derden geheim te worden gehouden en mogen binnen het eigen bedrijf van de afnemer slechts aan die personen ter beschikking worden gesteld die deze informatie voor de toepassing ervan nodig hebben en die eveneens tot geheimhouding zijn verplicht; deze informatie blijft ons uitsluitende eigendom. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag deze informatie niet worden vermeerderd of zakelijk worden toegepast. Op onze aanwijzing moet alle van ons afkomstige informatie (desbetreffend ook aangemaakte kopieën of aantekeningen) en uitgeleende goederen onverwijld en volledig aan ons teruggegeven dan wel vernietigd worden.
13.2 Wij behouden ons alle rechten onder de in paragraaf 13.1 genoemde
informatie voor (met inbegrip van eigendomsrechten en het recht van het deponeren van zakelijke naburige rechten, waaronder patenten, gebruiksmodellen, ontwerprecht van geïntegreerde schakelingen, etc.).

 

14. Betalingsvoorwaarden
14.1 Voor zover geen andere schriftelijke overeenkomsten zijn gesloten, dienen betalingen binnen 30 dagen na de factuurdatum zonder enige vermindering voldaan te worden. Wij kunnen de levering echter ook laten afhangen van betaling onder rembours of per automatische incasso, of bij vooruitbetaling.
14.2 Wij behouden ons het recht voor betalingen met de oudste openstaande vordering te verrekenen.
14.3 Bij het overschrijden van de betalingstermijn hebben wij het recht om een wettelijke rente van 8 procent over het oorspronkelijke bedrag in rekening te brengen en te eisen. Het recht om verdergaande schadevergoedingen te laten gelden is onverminderd.

14.4 Betaling door middel van een wissel is uitsluitend na voorafgaande overeenstemming met ons toelaatbaar. Betaling door middel van wissels en cheques worden door ons alleen op basis van dekking geaccepteerd en gelden pas na inwisseling als voldane betaling. De kosten voor het inwisselen van wissels of cheques zijn voor de afnemer.
14.5 Indien de afnemer een betalingsachterstand oploopt, hebben wij het recht om onverwijlde contante betaling van alle uitstaande en onbetwiste vorderingen uit de zakelijke relatie te eisen. Dit recht wordt door een betalingsregeling of de acceptatie van wissels of cheques niet uitgesloten.
14.6 De afnemer heeft slechts in zoverre het recht om betalingen met tegengestelde eisen te verrekenen wanneer deze eisen onbetwist en volgens de wet zijn vastgesteld of na een gerechtelijke procedure gewezen kunnen worden.
14.7 Het recht om betalingen achterwege te laten of met tegengestelde eisen te verrekenen geldt slechts in zoverre wanneer deze eisen onbetwist en volgens de wet zijn vastgesteld.

 

15. Algemene bepalingen
15.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden en andere overeengekomen bepalingen ongeldig zijn of worden, wordt daardoor de geldigheid van deze bepalingen voor het overige niet aangetast. De contractuele partijen zijn verplicht de ongeldige bepaling te vervangen door een wat betreft hun zakelijke relatie zo gelijksoortig mogelijke bepaling.
15.2 De jurisdictie is in Leipzig (voor bestuursrechtelijke procedures het Amtsgericht te 04275 Leipzig) of naar onze keuze de bedrijfsvestiging die de opdracht uitvoert, indien de afnemer
– winkelier is of
– geen algemene binnenlandse jurisdictie kent of
– na afsluiting van het contract zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats naar het buitenland heeft verplaatst, of indien zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats op het tijdstip van beroep onbekend is.
Ook hebben wij het recht om een beroep te doen op een rechtbank waaronder een woon- of verblijfplaats van de afnemer valt.
15.3 Voor alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de afnemer geldt uitsluitend de Duitse jurisdictie, met uitsluiting van tegengestelde juridische competenties en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG).

Laatste nieuws over TeleAlarm

Mis geen informatie of technische updates door u te abonneren op onze nieuwsbrief.

Certificates
tuevsued_transparent
Ontwikkeling, productie, verkoop en klantenservice van elektronische beveiligings- en telecommunicatiesystemen

ISO 9001:2015

WDTM Personenalarmering JPG
WDTM Ketenkeurmerk Personenalarmering